Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zainteresowania

Zainteresowania

Dla ilustracji można wymienić niektóre tematy badawcze znajdujące się w obszarze zainteresowań Ośrodka, nie jest to wyliczenie wyczerpujące i zamknięte:
 • historyczne i kulturowe uwarunkowania rozwiązań prawnych i ustrojowych ważnych dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;
 • historia myśli penalnej i instytucji prawa karnego;
 • analiza podstaw filozoficznych, teoretycznych i empirycznych krajowych i zagranicznych rozwiązań z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego de lege lata i de lege ferenda;
 • filozoficzne, kulturowe i dogmatyczne problemy ruchu abolicjonistycznego;
 • badanie alternatywnych form reagowania na przestępczość kryminalną;
 • problemy zasad i konstrukcji ustawowych prawnokarnej ochrony przyrody;
 • problemy związane z regulacją prawnokarną ochrony nowych nośników informacji i ochrony danych oraz praw autorskich;
 • zagadnienia prawnokarnej regulacji kwestii z pogranicza biologii, medycyny i genetyki;
 • relacja ochrony prawnokarnej do prawnocywilnej oraz posługiwanie się konstrukcjami prawa karnego do regulacji życia gospodarczego;
 • filozoficzne, polityczne, kryminologiczne i dogmatyczne uwarunkowania i ograniczenia zakresu kryminalizacji i stopnia punitywności;
 • przenikanie się regulacji o charakterze dyscyplinarnym i porządkowym oraz prawno- karnym;
 • zagadnienie zasad i praktyki typizacji przestępstw oraz ich faktycznego ścigania;
 • uwarunkowania społeczne i filozoficzne rozważań na temat wolnej woli i winy, i ich wpływ na koncepcje dogmatyczne w prawie karnym materialnym;
 • związki prawa karnego i wychowania, a zwłaszcza rola konstrukcji prawa karnego w odniesieniu do osób niepełnoletnich;
 • zagadnienie społecznych, politycznych, kulturowych i ekonomicznych kosztów polityki kryminalnej i penitencjarnej;
 • zasady prawne i modele pracy socjalnej i resocjalizacyjnej w więzieniu;
 • wykonanie kary kryminalnej wobec osób odmiennych kulturowo;
 • kobiety w polityce kryminalnej i penitencjarnej;
 • modele probacji i kar wolnościowych, inspiracje ideowe, historia, rozwiązania prawne i praktyka;
 • zasady funkcjonowania, kształcenia, odpowiedzialności i obywatelskiej kontroli służb związanych z pracą na rzecz wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i bezpieczeństwa państwa;
 • relacje między prawno materialnymi a prawno procesowymi uwarunkowaniami wcielania w życie określonych koncepcji odpowiedzialności karnej;
 • wpływ wielkich migracji i innych procesów globalizacji na teorię, regulacje ustawowe i praktykę wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;
 • analiza specyfiki i uwarunkowań rozwoju prawa karnego międzynarodowego oraz zasad i praktyki współpracy w sprawach karnych;
 • badanie złożonych relacji prawa karnego do polityki w aspekcie prawa wewnętrznego i międzynarodowego i wiedzy politologicznej z uwzględnieniem ich wieloaspektowości;
 • badania zagrożeń erozją funkcji gwarancyjnej prawa karnego, analiza m.in. w perspektywie prawa karnego procesowego, praw człowieka i zjawiska tzw. „wojny z terroryzmem”;
 • problem wojny a prawo karne (zasady i uwarunkowania odpowiedzialności za wywoływanie wojen oraz kwestie przestrzegania prawa wojennego de lege lata i de lege ferenda);
 • kwestie związane z posługiwaniem się wytworami kulturowymi (np. dramą, literaturą, sztukami pięknymi) jako instrumentami społecznego lub terapeutycznego oddziaływania w ramach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;
 • zagadnienie kulturowych przedstawień kary w sztuce, literaturze, teatrze, filmie i środkach masowego przekazu i ich stosunek do społecznej i politycznej świadomości;
 • socjologiczne teorie i analizy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;
 • konfrontacja psychologicznych i socjologicznych badań, i koncepcji uwarunkowań zachowań dewiacyjnych z teoretycznymi, filozoficznymi i dogmatycznymi koncepcjami prawno karnymi ich ścigania i karania

logo Uniwersytetu Warszawskiego


logo Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji


logo Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pokój 56 | tel. (+48) (22) 553 07 46 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2024 Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych